Menu

Wijziging kinderregelingen per 1 januari 2015!

Bent u gescheiden en heeft u kinderen onder de 21 jaar? Vanaf 2015 is de fiscale aftrek voor kinderalimentatie niet meer toegestaan. Dat zijn veranderingen met invloed op de besteding van het netto inkomen. Deze wijziging betekent dat u minder netto besteedbaar inkomen overhoudt. Dit kan van invloed zijn op de betaalbaarheid van uw woonlasten, maar ook bijvoorbeeld op de hoogte van de kinderalimentatie.

Zonder fiscale tegemoetkoming voor de betalende ouder wordt het bedrag aan kinderalimentatie in feite hoger. Indien u momenteel kinderalimentatie betaalt, bestaat de kans dat u vanaf 1 januari 2015 bruto eigenlijk teveel betaalt, omdat in het vastgestelde bedrag aan kinderalimentatie al rekening is gehouden met de belastingteruggave.

Verhoging kindgebonden budget voor de ontvangende ouder

Het aantal kindregelingen met fiscale tegemoetkomingen wordt sterkt beperkt vanaf 2015. Wel wordt ter compensatie het kindgebonden budget verhoogd. Het kindgebonden budget is vergelijkbaar met kinderbijslag: een tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderen, maar dan afhankelijk van inkomen en vermogen. Onder bepaalde inkomens- en vermogensgrenzen heeft de verzorgende ouder recht op een kindgebonden budget.

Voor de verzorgende ouder heeft het vervallen van de fiscale aftrekpost kinderalimentatie geen directe gevolgen. Kinderalimentatie is immers niet belast volgens de inkomstenbelasting, waardoor het bruto overeengekomen bedrag gelijk is en blijft aan wat men netto overhoudt.

Financiële draagkracht

Bij het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie wordt gekeken naar de behoefte van de kinderen en de hoogte van financiële draagkracht van de alimentatieplichtige ouder. De hoogte van het kindgebonden budget wordt hierin meegenomen. En als de kinderalimentatie niet meer aftrekbaar is vanaf 2015, dan blijft het bruto bedrag aan de kinderalimentatie wel gelijk, maar wordt het netto bedrag hoger omdat er geen belastingteruggaaf meer volgt.

Alle wijzigingen van de fiscale faciliteiten vanaf 2015 zijn dus van invloed voor beide ouders op de draagkracht en behoefte. Dat geldt ook voor bestaande regelingen.

Herberekening kinderalimentatie

Als u momenteel kinderalimentatie betaalt, dan is dit bedrag vanaf 1 januari 2015 wellicht te hoog. Dat komt omdat bij het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie is uitgegaan van uw fiscale aftrekmogelijkheden. Uw draagkracht als alimentatiebetaler neemt af, omdat het fiscaal voordeel komt te vervallen. Netto kunt u er dus financieel op achteruit gaan. Dit is niet alleen van belang voor nieuwe berekeningen, maar kan een aanleiding zijn tot herbeoordeling van uw bestaande bedrag aan kinderalimentatie.
U zou dus een verlaging kunnen vragen.

Ingrijpende financiële wijziging

Bovengenoemde financiële wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat betaling van kinderalimentatie niet meer aan de orde is. Niet omdat een ouder deze kinderalimentatie zonder fiscale aftrek niet kan betalen (bijvoorbeeld wegens een gebrek aan draagkracht), maar ook als gevolg van het verhoogde kindgebonden budget. In sommige situaties zal de kinderalimentatie helemaal komen te vervallen, omdat met de kinderbijslag en het kindgebonden budget volledig in de behoefte van een kind kan worden voorzien. Dit kan dan weer wel tot een hogere partneralimentatie leiden. Het gevolg is dat het netto besteedbaar inkomen van de verzorgende ouder wijzigt. Dit alles is een ontwikkeling die ingrijpende financiële gevolgen heeft voor vele gescheiden ouders met kinderen.

Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen per 1 januari 2012 van kracht.

De aanpassingen van de wettelijke gemeenschap van goederen moderniseert het huwelijksvermogenrecht en is op 1 januari 2012 in werking getreden.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

De ontbinding van de gemeenschap van goederen – Indien partijen in de gemeenschap van goederen zijn gehuwd, wordt deze gemeenschap bij een echtscheiding pas ontbonden op het moment dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de de burgerlijke stand van de gemeente. Bij de nieuwe wetgeving wordt de gemeenschap ontbonden op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank. De gemeenschap wordt dus eerder ontbonden dan het huwelijk. De ontbinding van het huwelijk blijft het moment dat deze is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente. Door het naar voren halen van de ontbinding van de gemeenschap kan deze tijdens de echtscheidingsprocedure niet meer worden verzwaard met schulden. Bovendien zullen goederen die tijdens de procedure zijn verkregen niet meer in de gemeenschap vallen.
Beleggingsleer – In de huidige situatie heeft, uitzonderingen daargelaten, de echtgenoot die uit privévermogen een goed aanschaft of investeert dat mede tot het vermogen van de andere echtgenoot gaat behoren, een nominale vordering op de gemeenschap. Deze nominale vordering is de hoogte van het bedrag dat uit het privévermogen ter beschikking is gesteld. Deze wijziging houdt in dat vanaf 1 januari 2012 naar evenredigheid rekening zal worden gehouden met het positieve of negatieve rendement uit het privévermogen in de gemeenschap.
Huwelijkse voorwaarden – Het wijzigen of opstellen van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk wordt vereenvoudigd. Hiervoor zal niet langer toestemming nodig zijn van de rechter. Echtgenoten kunnen zich nu rechtstreeks wenden tot de notaris.
Informatieplicht – Echtgenoten hebben een wederzijdse informatieplicht, indien hier naar gevraagd wordt, inzake bezittingen en schulden.
Voor meer informatie over de aanpassingen kunt u contact opnemen met MV Mediation.

MV Mediation overbrugt onderlinge afstanden.